• English
  • Thai

Fees & Bid Increments

ค่าธรรมเนียมการขาย

คุณจะจ่ายเฉพาะเมื่อคุณขายและค่าธรรมเนียมของเราเป็นเพียงเปอร์เซ็นต์ของราคาขายสุดท้าย(รวมค่าขนส่ง)เท่านั้น ดูว่าเราคำนวณค่าธรรมเนียมอย่างไรเพื่อที่คุณจะรู้ว่าคุณจะต้องจ่ายอะไรก่อนที่จะขาย

(Update May 24, 2018)

ประเภทยอดรวมค่าสินค้า+ค่าขนส่ง% ขั้นต่ำ(ไม่รวม Vat 7%
ทั่วไป
ทุกรายการ 5% + 20 บาท
- อนุมัติโอนเงินผู้ขาย 7 วันทำการนับจากวันที่บันทึกข้อมูลรายละเอียดการจัดส่งสินค้าถึงผู้ซื้อและไม่มีข้อโต้แย้งจากผู้ซื้อ-อัตราขั้นต่ำของการประมูล
ราคาประมูล (บาท)อัตราขั้นต่ำที่ต้องประมูล(บาท)
0.01 – 49910.-
500 - 99920.-
1,000 – 1,99950.-
2,000 – 4,999100.-
5,000 – Up200.-

ตัวอย่างเช่น

ผู้ขายกำหนดราคาเริ่มประมูลที่ 100.-บาท

ผู้ซื้อ (1) ประมูลที่ 100.-บาท ผู้ซื้อ (1) ประมูลราคาสูงสุด

ผู้ซื้อ (2) ประมูลที่ 110.-บาท ผู้ซื้อ (2) ประมูลราคาสูงสุด

ผู้ซื้อ (3) ประมูลที่ 120.-บาท ผุ้ซื้อ (3) ประมูลราคาสูงสุดเมื่อหมดเวลาผู้ซื้อ(3)ชนะการประมูล

-ประมูลด้วยระบบตัวแทน (Proxy) ในกรณีนี้ผู้ซื้อประมูลด้วยการเสนอราคาตามที่ผู้ซื้อตั้งงบไว้ระบบจะทำการประมูลให้ผู้ซื้อเมื่อมีผู้ซื้ออื่นประมูลสูงกว่าตามอัตราขั้นต่ำของการประมูลและไม่เกินงบที่ผู้ซื้อตั้งไว้ตามราคาประมูลและเวลาตามจริง (real time) โปรดดูตัวอย่างด้านล่างนี้ทุกตัวอย่างโดยละเอียด

ตัวอย่างที่ 1

ผู้ขายกำหนดราคาเริ่มประมูลที่ 100.-บาท

ผู้ซื้อ (1) ประมูลที่ 130.-บาท ราคาประมูลจะอยู่ที่ 100 บาท ผู้ซื้อ (1) ประมูลราคาสูงสุด

ผู้ซื้อ (2) ประมูลที่ 110.-บาท ราคาประมูลจะอยู่ที่ 120 บาท ผู้ซื้อ (1) ประมูลราคาสูงสุด

ผู้ซื้อ (3) ประมูลที่ 130.-บาท ราคาประมูลจะอยู่ที่ 130 บาท ผุ้ซื้อ (1) ประมูลราคาสูงสุดเมื่อหมด

เวลาผู้ซื้อ(1)ชนะการประมูล

ตัวอย่างที่ 2

ผู้ขายกำหนดราคาเริ่มประมูลที่ 100.-บาท

ผู้ซื้อ (1) ประมูลที่ 130.-บาท ราคาประมูลจะอยู่ที่ 100 บาท ผู้ซื้อ (1) ประมูลราคาสูงสุด

ผู้ซื้อ (2) ประมูลที่ 110.-บาท ราคาประมูลจะอยู่ที่ 120 บาท ผู้ซื้อ (1) ประมูลราคาสูงสุด

ผู้ซื้อ (3) ประมูลที่ 131.-บาท ราคาประมูลจะอยู่ที่ 131 บาท ผุ้ซื้อ (3) ประมูลราคาสูงสุดเมื่อหมด

เวลาผู้ซื้อ(3)ชนะการประมูล

ตัวอย่างที่ 3

ผู้ขายกำหนดราคาเริ่มประมูลที่ 100.-บาท

ผู้ซื้อ (1) ประมูลที่ 150.-บาท ราคาประมูลจะอยู่ที่ 100 บาท ผู้ซื้อ (1) ประมูลราคาสูงสุด

ผู้ซื้อ (2) ประมูลที่ 110.-บาท ราคาประมูลจะอยู่ที่ 120 บาท ผู้ซื้อ (1) ประมูลราคาสูงสุด

ผู้ซื้อ (3) ประมูลที่ 131.-บาท ราคาประมูลจะอยู่ที่ 141 บาท ผุ้ซื้อ (1) ประมูลราคาสูงสุดเมื่อหมด

เวลาผู้ซื้อ(1)ชนะการประมูล

การซื้อโดยการต่อรองราคาซื้อ (Make your offer)

-ผู้ซื้อสามารถซื้อตรงด้วยราคาที่ผู้ขายเสนอขาย (Buy it now) หรือ

-ต่อรองราคากับผู้ขาย (Maker your offer)

ตัวอย่างเช่น

ผู้ขายเสนอราคาขายที่ 100 บาท และเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อต่อรองราคา (Make your offer)

ผู้ซื้อขอซื้อครั้งที่ 1 ที่ราคา 60 บาท ผู้ขายปฏิเสธ (หากผู้ขายรับราคาผู้ซื้อมีข้อผูกมัดการซื้อสินค้าทันที)

ผู้ซื้อขอซื้อครั้งที่ 2 ที่ราคา 70 บาท ผู้ขายปฏิเสธแต่เสนอกลับ(Counter Offer) ที่ราคา 90 บาท

ผู้ซื้อขอซื้อครั้งที่ 3 ที่ราคา 80 บาท ผู้ขายอาจรับราคา,ปฏิเสธ,เสนอกลับ(Counter Offer)ที่ราคา 85 บาท

ผู้ซื้อจะรับราคาหรือไม่ก็ได้ แต่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถทำรายการ เสนอซื้อ-ขายได้อีก เนื่องจากทำรายการครบ 3 ครั้ง อนึ่งการเสนอซื้อหรือเสนอขายจะเห็นเฉพาะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น ผู้ใช้อื่นจะไม่เห็นข้อมูล