• English
  • Thai

Refund Policy

นโยบายการคืนเงิน/เปลี่ยน/ยกเลิก

www.ibidsiam.com ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

- บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีที่ผู้ซื้อโต้แย้ง (dispute) ว่าสินค้าไม่ตรงตามการบรรยาย

ของผู้เสนอขาย ข้อโต้แย้งนี้ต้องแจ้งต่อ ibidsiam.com ภายใน 3 วันปฏิทินนับจากวันที่ได้รับสินค้าโดยอ้างอิงจาก

ข้อมูล tracking เป็นที่สิ้นสุด
- บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ผู้ขาย ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
- ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20วันทำการ

- ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

- บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์